سه ر دا نه كا ن

با سي ئه و لييا كا ني خو دا

با سي ئه ولياكاني خودا (!!!)يه ك (1) زور خوشه به سو ده!!!!!!!

                                                       ((بسم الله الرحمن الرحيم))

        (الحمدلله علي نعمائه.والصلاة والسلام علي سيدنا محمد حبيب الله و خاتم النبيين.وعلي اله واصحابه ومن تبعهم من الاولياء والعلماء والصالحين و كافة المسلميين من اليوم الي يو م الدين)

موسلما نينه :لا م وا يه تا ئيستا له زور كورو كومه ل و مه جليسدا دانيشتو ين وه كويمان بو زور قسه و با سي برو بو ج را كرتوه ؛ زور به ي كا تو  عمري خو ما ن به فيرو دا وه .
با له كورو دا نيشتني ئيستا ما ندا ،سولتاني ئو ممه تي ((محمد المصطفي))كه و ره و را به رو ده ليلي ئه و ليا،ما موستا يي ما مو ستا يا ن و عو له ما و سو له حا، به ره و سه مه روميوه و دلي مه  شا يخا ن و جكه ر كو شه ي فاتيمه ي زه هرا،ده ست ما يه يي ئيمام محمد باقرو حه زره تي حه سه ن و حو سين وعلي مورته زا .بيشه وا يي عا رفاني عا شق((حه زره تي ئيمام جه عفه ري سادق)).
جا تكا يه زور به ده ب دا نيشن و به كويي دل كوي بكرن بو با سي زيان و خو ره وشت و عيلم  وزانييا ري  وه رع  و تا عه ت ته قوا  و عيبا ده ت و فه رما يشتي جوان  و كه را ما تي ئه و زا ته  به رزو بيروزه و به ندو  ئا مو زكا ري وه ركرين.
((ئيما م جه عفه ري سادق)) كوري ئيما م محمد با قري كوري ئيما م علي زينو لعابدي كوري ئيما م حو سيني  كوري ئيما م علي يه.
له سا لي  هه شتا ي كو جيدا له شا رري مه ديينه ي مو نه وه ره له دا يك بووه .
دايكيشي ئوممو فه روه ي كجي قاسمي كوري محمدي كوري حه زره تي ئه بو به كري صديقه .
((ئيمام جه عفه ري صا دق)) خه رقه ي ئيمامه ت و ئيجا زه ي عيلم و رو خسه تي ئيرشادي له ئيمام محمد با قري با و كي و زاناي به ناو بانكي  دايكي قاسمي كوري محهمهدي كوري حه زره تي ئه بو به كر وه ر كر توه.
ئه و زا ته به رزو بيروزه ،زور داناو زانا و عالم بووه ،زور به سا م و هه يبه ت بووه،به ته وا ي مه عنايي كه ليمه و زاهيد و واريع وله خوا ترس بووه ، ريا سه ت و كه و ره يي بي خو شنه بووه ،بيشه واي مه شايخان بووه ،بيشره و ي ئه لي زه رق بووه،سه ر ده فته ري كومه لي عا شقاني ره ببا ني بووه ،دوعايي زور جار زور زور كيرا بوه ،ته كه ببو ري نه بوهو خويي زور به كه م كرتووه ،بو وينه ي خو به كه م كرتني ،ده لين:روزيك شيخ داوودي تائي ده جيته خزمه تي  و سه لا م ده كا و به ئه ده ب داده نيشي عه رزي ده كا  قوربان هاتومه خزمه تت  ده بي ئا مو زكا رييه كم بكه ي ،دلم زور ناره حه ته و زور غه مبا رم،

((ئيمام جه عفه ر)) ده فه رموي ئه ي داوودي تا ئي ،له خوا به زيياد بي ،تو ئيستا زاهيدو عابيدي ئه م زه ما نه ي ،كه ي تو محتاجي ئا موزكاري مني ،شيخ داوود ده ست ده كات به كرييان و ده لي :ئاخر قوربان جه نا بت سيدو ئه ولادي بيغه مبه ري ،
له سه رت لازمه ئاموزكارييمان بكه يي ،((ئيمام جه عفه ري صادق))ده فه ركوي :ئه ي داوودي تائي ئاخر له وه ده ترسم،كه كه له روزي قييامه تا ،بابيرم بابيرم بانكم كاو ليم  توره بي و :بفه رموي :ئه ي (جه عفه ر) تو بو جي به ته وا وي به يرويت له من نه كرد؟دووباره فه رمويي ئه ي دا ودي تائي خو بياو جا كي به حه سب و نه سه ب نييه!! به ته قواو تا عه ته .شيخ داوود ئه وه نده ي تريش مه حزون بوو ،كرياو ووتي:ئه يخا ك به سه رمان ، وه ئه ي خواي كه وره خو ئه وه ي قوري به ده ني له نووري نبووه ته و ته ركيبي ئه ندا م له ئه هلي  بورها ن  و حو جه ته ، با بيره كه وره ي ره سو ل الله يه و با بي شيري خوا يه و له نه وه ي حه زره تي فاتيمه ي زه هرايه ئا وا  بترسي!!قر به سه ر يه كي وه ك دا وودي تا ئي ئه بي ج ئو ميدي به كرده وه ي خو ي بي ؟ هه روه ها ئه لين :جا ريك له كه ل موريدو به رده سته كا ني دا نيشتبوو روويي مو با ره كي كرده خه لكه كه و فه رموويي:خه لكيينه وه رن با به يمان ببه ستين ،كه هه ر كا م له ئيمه له روزي قييا مه تا زووتر  رزكاري بوو، شه فا عه ت بو ئه وا ني رت بكا ،خه لكه كه عه رزيان كرد ئه ي ئه ولا دي بيغه مبه ر تو كه ي مو حتاجي شه فا عه تي خه لكي بابيري تو شه فاعه ت بو هه مو كه س ده كا له وه لا مدا فه رمويي : ئاخر ئيوه نازانن من شه رم ده كه م به و كرده وا نه وه كه كردومن له روزي قييا مه ت دا بجمه خزمه ت با بيرم  تا شه فاعه تم بو بكا ((ئيمام جه عفه ري صادق))هه ر له و كا ته شدا زور له مو سلما نا ن به كله يي بو ه و ما وه يه ك دوريي له خه لك كردوه . سه فييا ني سه و ري ده جيته خزمه تي و عه رزي ده كا ئه ي كه و ره و ئه ولا دي بيغه مبه ر  خه لك زور ئا ره زويي ديداري تون بو خو ت له خه لك شا ردو ته وه ؟له وه لا  مدا ده فه رموي:(ذهب الوفاء ذهاب امس الذهاب) (والناس بين مخائل و مارب ) (يفشون بينهم المودة والوفاء) (وقلوبهم محششوة بعقارب).ئه ي سه فيياني سه وري ، جون بيمه نا و ئه و خه لكه و دلم بي خو ش بن، وه فا ، له نا وياندانه ماوه وه ك روزي دوييني باري كردووه،خه لك به خيال و ئاره زو يي نه فسه وه ده زين.راسته به رواله ت قسه له كه ل يه كتر ده كه ن وه يه كتر ده دوينن.به لا م دليان بره له بوغزوكيينه و حه ساده ت و،ئه كه رده ستيان بروات وه ك دووبيشك به يه كتر وه ئه ده ن :جا به را ستي ئه كه ر به  وردي سه رنجي زوربه ي خه لكي ئيسته بده ين ئه و فه  رمايشتي (ئيمام جه عفه ريان)به سه ردا ده شكيته وه و هه روه ك له كه ل ماندا زيابي وا يه قسه مان خو شه و له دله وه نييه زور بي وه فاو  وه عديين حه ساده تمان هه يه .قسه و فه رمايشاتي  ئيمامي (جه عفه ر)هه مويي وه ك دررو ياقوت وابون و قوتي روح بوون.ئيمامي حه نه في جا ريك ده جيته خزمه تي له به يني كفتو كودا ((ئيمام جه عفه ر )) ده فه رمو ي:ئاقلكييه؟ئيمامي حه نه في ده لي به لا يي منه وه ئاقل ئه و كه سه يه فه ر قي جاك و خرا ب بكات.(ئيمامي جه عفه ر)) ده فه رمويي:جاخوحه يواناتيش فه رقي جاك و خراب ده كه ن نابيني ئه وه ي ئه يا ن لا ويني به ده مييه وه ده جن و ئه وي ليشيان تو ره بي لييان بدات  له به ري را ئه كه ن .ئيمامي حه نه في فهرمويي:ده ي با ششه قوربان ئاقل كييه ؟فه رمويي:ئاقل ئه و كه سه يه فه رقو جيياوازي له به يني دووكاري خيرو دووكاري شه ردا بكات .تا له دوو كاره خيره كه ،كه هه ردووكيياني بو نه كرا ،ئه وه يان بكا كه خيري زور تره و له دوو كاره شه ره كه ش كه نا جاربوو يه كييا ن هه ر بكات ئه وه يا ن بكا كه زه ره ري كه متره .ئيمامي حه نه في فه رموي زور جوانه...(ئيمام جه عفه ري صادق))له خوا وه ندي كه وره نه بي له عبد نه ترساوه بو قسه ي حه ق  شه رميي له كه س نه كردوووه،بوونمونه ميساليكتان بو بينمه وه :ئه لين:ئه بووجه عفه ري مه نسو ر كه له و سه رده مه دا خه ليفه ي به غدا ده بي ده جي بو حه ج له بيشدا ده جييته مه ديينه له و كاته دا (ئيمام جه عفه ر) له مه دينه ده بي .خخه ليفه كه ده زاني موسلمانان به كشتي و خه لكي مه ديينه به تا يبه تي ئه وه نده ي ريز ليده كرن و خوشيان ده وي  حه ساده تي بيده با و  رقي لي داده كري وه زيره كه ي كه نا وي ره بيع ده بي  با نكي ده كا و ئه لي ئه ي وه زير ده بي هه ر ئيستا بجي(جه عفه ر)م بو بيني رووشي كرده ده ستو بيوه ندو وتي  هه ركه جا وتا ن ليم بوو كه كلا وه كه م  هه لكرت فه وري بيكوزن وه زير زوري بي نا خو ش بوو ئه و روزه له بيري خويي برده وه روزي دوايي خه ليفه له وه زير توره بووو  ووتي ئه بي ئيستا بجي بوم بيني وه زير به نا جاري جوه خزمه ت (ئيمام جه عفه ر) و كاره ساتي بو كيراوه (ئيمام جه عفه ر)فه رموي  مه ترسه هه سته با بجين بو لا ي خه ليفه كه ت كاتي كه يشته لا ي لايي خه ليفه  خه ليفه زور به حورمه ته وه له لا يي زوووري خويه وه داينا و  خويي لع لا يي خواره وه به ئه ده ب دا نيشت خه لكه كه واقي ور ماو زور لا يان سه يربوو  له با ش هه نديك قسه و كفتو كو خه ليفه عه رزي ده كا  قربان هه رفرمانيك هه يه ئا ما ده م بو خزمه تت ئه ويش ده فه رموي :خوا هشتم ئه وه يه جاريكي تر با نكم نه كه ي ئينجا خوا حافيزي ده كا و ده جييته ما له وه .له با شا ن له خليفه ئه برسن : قربا ن تو زور به تو ره ييه وه به دواتا نا رد  ئه ي ئه وه  ج حا له تيك بوو ؟ خه ليفه كوتي:خه لكينه قه سه م به خوا هه ر كه ها ته زووره وه  له بيش جاوم ماريكي له كه ل بوو  ليويكي له م لا يي زووره كه م و ئه وي تري له ولا يي قا يم كرد به زماني حال وتي ئه كه ر له كول كالتري بي بلييت به خو ت و خانوه كه ت سه راو بنت ئه كه م.ووتي منيش له ترسان نه متواني هيجي بيبليم خوا خوام بوو زوو هه ستي بروا . يه كي له زانايان ده لي :هه ر له ئه سه ري ئه وه وه بو كاتيك خه ليفه له مه ديينه  به ري كه وت و ها ته ((بيري علي))ئيحرامي به ست و به ره و مه ككه كه وتنه ري .ته ماشايي كرد ديواريك نوسراوه:(ابا جعفر وفاتك وانقضت)(سنك و امر الله لابدواقع)(اباجعفر هلكاهن او منجم )(لك اليوم من ريب المنييه دافع). كه دوو شيعره ي خو ينده وه زور ترسا ، زاني  كه دوعايي (ئيمام ري صادقي)ليي كيرا بوه و نه خوش كه ت بيش ئه وه ي بكاته مه ككه و حه جه كه ي ته واو كا له عومري شه ست و سي ساليدا  عومري دريز دا به حازريان و  تيري غه يبي كاري خوي كرد سه فيا ني سه و ري زور ده جوه خزمه تي جاريك عه رزي ده كا و ده لي :ده بي ئاموزكاري يه كه م بكه ي ((ئيمام جه عفه ر))فه رمويي :ئه ي سه فيان هه ركاتي خوا وه ندي كه وره نيعمه تيكي دا به توو زورت بي خوش بوو ليت نه ستينيته وه .تا ده تواني حه مدو سه نا ي خواو ئه و نيعمه ته ي بكه .جونكه خوا وه ندي كه وره له سوره تي ابراهيم دا فه رمويه تي :(لئن شكتم لا يزيدنكم) ئه كه ر شو كرانه ي نيعمه تي خوا بكه ن خوا بوتان زياد ده كا  ئينجا فه رمويي ئه ي سه فيان  هه ركاتي خوا رزقي لي كرتييه وه زور (استغفرالله)بكه جونكه خواي كه وره له سو ره تي نوح دا ئا يه تي ده دا فه رمويه تي (استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انها را)موسلمانيينه : زورداواي ليخو شبون بكه ن  له با ره كا ي خوا ي خو تا ن دا جو نكه خو ا له عبدو به نده كا ني خو ش ده بي كه دا وا يي ليخو شبوني لي بكه ن  با راني به ره حمه تيان له ئاسما ن بو ده با رريني  ما لي دونيايان بو زور ده كا ت  ئه و لا ديا ن زورو صالحيان ده كا  ئا وي كا ريزو سه ر جا وا نييا ن بو زياد دده كا  ره زو با غا تيا ن  به ري زور ده بي  ده غل و دا نيا ن با ش ده بر ي . دووبا ره فه رموي :ئه كه ر له لا يه ن حكو مه ت و ئه ميرو كه وره وه يا ن هه ر كه سيكي تره وه ته كليفي كا ريك يا شتيكيان لي كردي و بيت نا خو ش بوو زور بلي (لا حول و لا قوة الابالله) جو نكه ئه و جو مله يه كليلي به هه شته و خه زنيكه له خه زنه كاني به هه شت .روزيك (ئيمام جه عفه ر)بانكي ئيمام مووساي كازمي كوري ده كا وده فه رموي :كورم وه سيه تيكت بو ده كه م تا ماوي وه ك ئا لقه يه ك بيكه ره كويت و فه را موشي مه كه  ئه كه ر ره فتا ري بي بكه يت و ليي لا نه ده ي له دونيادا به خو ش به ختي ده زيت و كه مرديشي خه لك جا كه ت ئه لين و ئاخر خير حه بي  ده فه ر موي ئه ي كوري من هه ر كه سيك به به شه رزقي خو ي را زيبي  خوا وه ندي كه وره ده وله مه ندي ده كا به لا م ئه وه ي جاو له ده ستي خه لك بي هه ر به فه قيري ده مري با ما لي دونياشي زور بي فه رموي :ئه وه ي رازيش نه بي ئه وه مه عنايي وا يه ئيعتراز له كارري خوا ئه كري  فه رمويي:ئه ي كورم تكات ليده كه مم قه ت عه يب و عاري خه لك به يا ن مه كه  جونكه هه ر كه سي عيب و عا ري خه لكي ئاشكلرا بكا ئه وه ي خواي كه وره عيبي مال وعائيله ي ئه و ئاشكرا ده كات  فه رموي :خوا ئه زاني هه ر كه سي داوي بو يه كيك بنيته وه جا ليك بو خه لك هه لكه ني خويي به داوه وه ئه بي و ئه كه ويته جا له وه و قه ت رزكاري نابي فه رمويي:له كه ل ئينساني دور له دين تيكه ل مه به جو نكه هاوريي بي دين بياو بي قيمه ت ده كا  به لا م ره فاقه تي ئينساني داناو زا نا و به دين ره فا قه تي زوره  فيري ئه ده ب و حورمه ت و ويقار ده بي فه رمويي:دووبا ره وه سيه ت بي رومه كه ئه و جيكا يا نه كه شو يني به دناو بن تا له نا و خه لكا به د نا و نه بي فه رمويي:ده خيل سه د ده خيل حه ق بلي با زه ره ري خوشتي تيدابي فه رمويي قه ت خو ت به شتيكه وه مه شغو ل مه كه كه عيلاقه ي به توه نييه و بي كه لكه  فه رموي :تا ده تواني قورئان بخوينه و سه لا م له خه لك بكه و ئه مر به جا كه و نه هي له خرابه بكه فه رمويي:ده خيله تادره نك نه بوه تو به بكه  جونكه خواوه ندي كه وره له سوره ي ته حريم دا فه رمويه تي (التائبون العابدون)له و كه سا نه خوش ئه بم له و كه سا نه رازيم كه توبه ئه كه ن ئينجا عيباده ت ده كه ن  خواي كه وره تو له بيش عيباده ت خستوه  فه رمويي :به تا يبه تي ئاموزكاري بو توو خه لكي تريش :خوتان له بينج نه و عه كه س بباريزن يه كه م له ئينساني دروزن دووه م له ئينساني ئه حمه ق سي يه م له ئينساني به خيل و رزد  جوا ره م له ئينساني دل بيس بينجه م له ئينساني دووروو فاسق  فه رمويي :ئه ي كوري خو شه ويستم كاتيك ويستت زياره تي كه سيك بكه ي بجو لاي كه سيك كه بيا وي جا ك بي جو نكه ئينساني خراب وه ك به ردي ره ق وا يه ئاوي لي به يدا نا بي  وه ك ئه رزيك وا يه كه قه ت كييا سه وز نا كا ت وه ك دا ر ي بي به رك و سيبه ره فه رمويي :هيج توشه و زه خيره يه ك بو دونيا و قييا مه تي ئينسا ن له به ر هيزكاري باششتر نييه  و هيج شتيك له بيده نكي جوانتر نييه هيج دوزمنيك له جهل و نه زاني دوزمن تر نييه هيج ده رديك له درو خرابترنيييه ده خيله ئاكاتان له خوتان بيت .له كتيبي (فصول الهمه)دا له (ئيمام جه عفه ر) نه قل ده كا  كه فه رمويه تي :من له با وكم  و با وكم له با بيرم و له و بيغه مبه ره وه ريوا يه تي كردوه  كه فه رمويه تي هه ركه سي دلي خه لك خو ش بكا ت له ته نك و جه له مه رزكاريان بكا ت  خوا وه ندي كه وره مه لا ئيكه يه ك ده كا ته مه ئموري كه كاتي ئه و بيا وه ووه فاتي كردو برديانه سه ر قه بران و مه لا بو ته لقيني دا نيشت ده جيته لا يو ده لي ئه ي رو حيا نه تي فلان كه س مه ترسه له عزابي قه برو برسياي مه لا ئيكه ت  من يا رمه تيت ئه ده م و جيكا ي خو ت نيشان ده ده م له به هه شت يه كي له زانا يا ن به نا وي ئيبني ئه بي له يلا وه با سي زانايي (ئيمام جه عفه ر )مان بو ده كا ت و ده لي :يه كه م جا ر ككه ئيمامي حه نه في جو بوخزمه ت (ئيمامي جه عفه ري سادق)مني له كه ل بو م دواي سه لا م و به خير ها تن روي كرده من و فه رمويي ئه و زا ته كييه؟عه رزم كرد قوربان ئه م بيا وه كه سيكي زور داناوزانايه له عيراق،فه رموي:ئه وه ئه بي كه عه مه ل به قياس ده كا ؟ئينجاروي كرده ئيمامي حه نه في و فه رمويي:ناوت جييه؟عرزم كرد ناوم نه عنا نه  فه رمويي:يا نه عما ن ده زا ني خواوه ندي كه وره بو جي ئاوي جاواني سوير كردووه ئاوي كويياني تال كردووه  و ئاوي كونه لوتاني كه رم كردووه و ئا وي ناو ده م و ليوي شيرين كردووه ؟عرزم كرد:قوربان نازانم.فه رمويي خواوه ندي كه وره به كه ره مي خوي ئا وي ناو جا وي ئا ده ميزا دي سوير كردووه جونكه جاوي له به زيو بيو درو ستكرا وه .ئه كه ر به هو يي ئه و ئا وه سو يره نه بوا يه زوو دده توا يه وه ئاوي كويي تا تا ل كردووه تا ده عبا نه توانن له كوييوه  بجنه نا و ده ما غي سه ري ئينساني ئا وي كونه لوتي كه رم كردووه تا كونه لو ت هوا وره ر كري ئه كه ر كونه لو ت كه رم نه بوا يه ده ما غي ئينسان بوكه ني ده بو  .هه ر وه ها فه رمويي :بو يه ئا وي نا و ده م و  ليو شيرينه تا بتوا ني زور به ي ته عا م و خوا ردن بجوي  و به زما ني شيرين كفتو كو له كه ل خه لك بكه ي . ئه وه ي تا ئيره بو ئيوه ن با سكرد هه نده ك بو له با سي به سه ر ها ت  و  زيا ن و فه ر ما يشتي  (ئيمام جه عفه ري سادق) ئوميد ده كه م به ند و ده رسئاموزكاريتان لي وه ركرتبي ليي وه ركرن ئه و زا ته به رزو بيروزه له عمري شيست و هشت سالي دا له روزي دووشه ممه ي بازده ي مانكي ره جه ب  يا  شه وا ل دا له سا لي سه د و جل و هه شتي كو جي دا له مه ديينه ي مو نه وه ره وه فتي فه رمووه مه رقه دي مو با ره كي له كورستاني(به قيعه)له خوا وه ندي كه وره  ده با ريمه وه كه بو خا تري كه وره يي خوي و خو شه ويستي ئا ل و به يتي بيغه مبه ر ليما ن خو شبي


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                               جاوه ريي زياتربن له ئيسلا م-كه له ك